home Zadzwoń

Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą pod marką U Krzysia, w tym za pośrednictwem serwisu internetowego www.ukrzysia.pl, jest Cimek Wiesława prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Cimek Wiesława Schronisko PTTK „STOŻEK” z siedzibą przy ul. Turystycznej 19, 43-460 Wisła, z dodatkowym miejscem wykonywania działalności Ośrodek Wypoczynkowy „U Krzysia” ul. Papiernia 10, 43-450 Ustroń, wpisanego do rejestru przedsiębiorców CEDIG, NIP: 5480055965, REGON: 070027220, zwaną w dalszej części niniejszej Polityki Prywatności „Administratorem”, lub „U Krzysia”.

§ 1 Standardy Polityki Prywatności

1. U Krzysia ma na względzie, aby użytkownicy korzystający z usług świadczonych przez Administratora, m.in. za pośrednictwem serwisu internetowego www.ukrzysia.pl mieli pewność, że ich dane osobowe są chronione w rzetelny i zgodny z prawem sposób, dlatego U Krzysia podejmuje działania na rzecz należytego zabezpieczania informacji o osobach trafiających do tego miejsca. Nie tylko gwarantuje standardy przyjęte ustawowo, ale równocześnie systematycznie pracuje nad ich podnoszeniem.

2. Polityka prywatności uwzględnia obowiązujące przepisy prawa, m.in.:

 • z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz.U. UE, L z 2016, nr 119, poz. 1) – zwanej w dalszej części rozporządzeniem RODO,
 • z ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018, poz. 1000),
 • z ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2018, poz. 650),
 • z ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t. j. Dz. U. 2014 poz. 243, z późń. zm.),
 • wypełniając tym samym zasadę legalności - działań podejmowanych w ramach i w granicach wyznaczonych przez obowiązujące przepisy prawa w momencie ich stosowania.

§ 2 Zakres obowiązywania Polityki Prywatności

1. Polityka prywatności obowiązuje w zakresie prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej oraz w serwisie znajdującym się pod adresem internetowym www.ukrzysia.pl w polskiej wersji językowej.

2. U Krzysia zamieszcza na wskazanej stronie odnośniki do innych serwisów internetowych, zawierających między innymi realizacje projektów z udziałem Administratora. O ile U Krzysia zależy na realizowaniu najwyższych standardów w zakresie ochrony danych osobowych i prawa do prywatności, o tyle nie może zagwarantować, że właściciele (administratorzy) powiązanych serwisów internetowych kierują się identycznymi zasadami, U Krzysia nie ma bowiem żadnego wpływu na kreowanie przez nich własnych polityk prywatności oraz polityki dotyczącej plików Cookies. Dlatego zaleca wszystkim, by za każdym razem zapoznawali się z regułami obowiązującymi na stronach, do których linki znajdują się w serwisie.

3. Co do zasady U Krzysia nie udostępnia miejsca na swoim serwisie internetowym innym podmiotom, np. w celu reklamowym czy ogłoszeniowym. Gdyby jednak doszło do takiej sytuacji, U Krzysia, podobnie jak w przypadku wskazanym w § 2 ust. 2, nie będzie mógł zapewnić, że właściciele (administratorzy) wskazanych stron przestrzegają obowiązujących przepisów i należycie dbają o bezpieczeństwo informacji o użytkownikach. W takim przypadku również trzeba zapoznać się z polityką prywatności oraz polityką Cookies prezentowanymi w tych serwisach i ich aplikacjach mobilnych.

§ 3 Dane osobowe

Danymi osobowymi są wszelkie informacje, które mogą osoby korzystające z usług U krzysia oraz będących użytkownikiem / użytkowniczką (dalej zwanymi użytkownikiem) serwisu www.ukrzysia.pl identyfikować, na przykład imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej. Użyte przez U Krzysia wykonywane na danych osobowych użytkownika (np. ich przechowywanie) w zakresie ww. serwisu internetowego oraz prowadzonej przez U Krzysia działalności gospodarczej.

§ 4 Zasada dobrowolności i rozliczalności

1. Korzystanie z usług świadczonych przez U Krzysia, w tym z serwisu internetowego www.ukrzysia.pl jest dobrowolne. To użytkownik samodzielnie decyduje czy chce skorzystać z serwisu oraz usług świadczonych przez Administratora. Podanie przez użytkownika jego danych osobowych U Krzysia za pomocą formularzy i innych metod technicznych opracowanych w zakresie ww. działalności gospodarczej oraz serwisu internetowego jest dobrowolne.

2.Każdy, kto podał U Krzysia swoje dane osobowe, jako Administratorowi, może zwrócić się o uzyskanie wglądu do nich, o ich poprawienie, uaktualnienie, sprostowanie, ograniczenie przetwarzania, wstrzymanie czasowego lub stałego ich przetwarzania, lub ich usunięcia, przeniesienia, czyli wskazania podmiotu, któremu w imieniu użytkownika U Krzysia ma przesłać jego dane osobowe. Każdy ma prawo do nieodpłatnego wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych przez U Krzysia. Każdy ma prawo do złożenia skargi organowi nadzorczemu na działania podjęte przez Administratora.

W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000).

3. Zasada rozliczalności stosowana przez U Krzysia jest ściśle związana z przepisami rozporządzenia RODO – art. 5 ust 2, zgodnie z którą administrator danych posiada obowiązek wykazania przestrzegania zasad ochrony danych osobowych, m.in. zgodności podejmowanych działań z prawem, rzetelności, przejrzystość, ograniczenia celu przetwarzania danych osobowych, minimalizacji przetwarzania, prawidłowości, ograniczenia przechowywania danych osobowych, a także integralności i spójności poprzez zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa przetwarzanym przez administratora danym osobowym.

§ 5 Cel i czas przetwarzania danych osobowych

 1. Jako Administrator, U Krzysia może przetwarzać następujące dane osobowe użytkowników:
 • imię i nazwisko,
 • adres (adres korespondencyjny / zamieszkania), kod pocztowy, miasto, województwo, region, kraj),
 • numer telefonu,
 • adres e-mail,
 • informacje o parametrach połączenia (stron internetowych, z których użytkownik wchodzi na strony Administratora; adres IP, datę i czas dostępu; przesłaną ilość danych; informacje na temat używanej przeglądarki i systemu operacyjnego),
 • inne dane osobowe niezbędne do wykonania zadań nałożonych przepisami prawa.

2. Informacje wymienione w § 5 ust 1 służą do podejmowania czynności w ramach prowadzonej przez U Krzysia działalności gospodarczej, w tym wykonywanie usług związanych z działalnością polegającą na prowadzeniu ośrodka wypoczynkowego i sprzedaży noclegów, administrowania serwisem www.ukrzysia.pl (analizie statystyk, rozpoznawaniu i rozwiązywaniu problemów serwisu, analizowaniu bezpieczeństwa serwisu). Informacje dotyczące danych osobowych, w tym IP użytkowników mogą zostać przekazane uprawnionym organom państwa na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, na podstawie obowiązujących przepisów, lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa, a także w celu profilowania użytkowników - dowolnej formy zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych (np. preferencji, zainteresowań, lokalizacji).

4. Dane osobowe usługobiorców U Krzysia, w tym użytkowników serwisu www.ukrzysia.pl przetwarzane będą w celach:

 • publikacji treści zamieszczonych za pośrednictwem ww. serwisu internetowego - podstawa prawna art. 6 ust 1 pkt f rozporządzenia RODO,
 • nawiązania kontaktu z użytkownikiem: dane te są niezbędne w celach związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem ww. serwisu internetowego, na przykład w celu przedłożenia informacji handlowej, promocyjnej prezentowanej użytkownikowi w postaci reklam i innych działań marketingowych za pośrednictwem www.ukrzysia.pl (przetwarzane dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail) - podstawa prawna art. 6 ust 1 pkt, a i b rozporządzenia RODO,
 • przesłania użytkownikowi odpowiedniej dokumentacji i informacji w zakresie prezentowanych przez U Krzysia usług za pośrednictwem serwisu internetowego www.ukrzysia.pl (przetwarzane dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail) - podstawa prawna art. 6 ust 1 pkt b rozporządzenia RODO,
 • zapewnienia bezpieczeństwa usług, które świadczy drogą elektroniczną, w tym egzekwowania przestrzegania zasad przewidzianych prawem oraz przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom, a także zapewnienia bezpieczeństwa ruchu na ww. serwisie (przetwarzane dane osobowe: adres e-mail) - podstawa prawna art. 6 ust 1 pkt c i d rozporządzenia RODO,
 • prowadzenia badań i analiz serwisu internetowego www.ukrzysia.pl, między innymi pod kątem funkcjonalności, poprawy działania usług, czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających - podstawa prawna art. 6 ust 1 f w związku z art. 22 rozporządzenia RODO.

U Krzysia przetwarza również dane osobowe w celach wskazanych poniżej na podstawie uzasadnionego interesu, tj.:

 • są one związane wprost z wykonaniem umowy - podstawa prawna art. 6 ust 1 pkt f rozporządzenia RODO,
 • prowadzenia analiz statystycznych - podstawa prawna art. 6 ust 1 pkt f rozporządzenia RODO w związku z art. 22 ww. rozporządzenia,
 • wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych – podstawa prawna art. 6 ust 1 pkt c rozporządzenia RODO,
 • ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń – podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora polegający na prowadzeniu działalności gospodarczej – art. 6 ust. 1 pkt f RODO,
 • zbierania danych osobowych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienia zasady rozliczalności (wykazania spełnienia przez U Krzysia obowiązków wynikających z przepisów prawa) - podstawa prawna art. 6 ust 1 pkt f oraz art. 6 ust 1 pkt f w związku z art. 22 rozporządzenia RODO.

5. Na podstawie, i tylko o ile użytkownik udzieli na to zgody, (w tym po uzyskaniu zgody przedstawicieli ustawowych w sytuacji osoby, która nie ukończyła 16 lat), U Krzysia przetwarza dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach Cookies oraz gromadzenia danych ze stron serwisu internetowego www.ukrzysia.pl związanych z profilowaniem użytkowników - podstawa prawna art. 6 ust 1 pkt a rozporządzenia RODO w związku z art. 22 ww. rozporządzenia.

6. Jeżeli użytkownik nie ukończył 16 lat, U Krzysia zgodnie z prawem, nie może przetwarzać jego danych osobowych (art. 8 rozporządzenia RODO w związku z ) w zakresie udzielonych zgód marketingowych – np. w celu otrzymywania przez użytkownika na jego pocztę e-mail informacji o konkursach, akcjach promocyjnych organizowanych przez U Krzysia, chyba że wcześniej wyrażona przez niego zgoda zostanie potwierdzona przez osobę sprawująca nad nim opiekę prawną, albo też zgoda zostanie udzielona wobec U Krzysia przez przedstawicieli ustawowych w imieniu i na rzecz użytkownika, który nie ukończył ww. wieku w chwili udzielania danej zgody na przetwarzanie tych danych.

7. Jeżeli przedstawiciele ustawowi nie potwierdzą na adres e-mail: ukrzysia@bagera.pl zgody na przetwarzanie danych osobowych użytkownika, o którym mowa w § 4 ust 6 niniejszej Polityki Prywatności, U Krzysia odstąpi od czynności marketingowych wobec takiego użytkownika.

§ 6 Udostępnienie i bezpieczeństwo danych osobowych

1. U Krzysia będąc administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w tym za pośrednictwem serwisu internetowego www.ukrzysia.pl informuje, że podejmuje i stosuje środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają ochronę przetwarzania danych osobowych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. W związku z faktem współpracy Administratora z jego podmiotami powiązanymi i usługodawcami mającymi siedzibę poza EOG, dane osobowe użytkowników mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

2. Dane osobowe użytkowników serwisu internetowego www.ukrzysia.pl mogą być przekazywane do USA w zakresie obsługi ww. serwisu. W oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską, w tym również działania zgodne z art. 28 rozporządzenia RODO, a także wobec faktu, iż w odniesieniu do ww. Państwa Komisja Europejska w dniu 12 lipca 2016 r. przyjęła decyzję w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych (Program Tarcza Prywatności UE - USA), który umożliwia przekazywanie danych osobowych obywateli UE, zapewniając przy tym odpowiedni standard bezpieczeństwa ww. procedurom, dane osobowe użytkowników serwisu internetowego www.ukrzysia.pl są odpowiednio chronione.

3. W każdej chwili U Krzysia może udzielić użytkownikowi dodatkowych wyjaśnień odnośnie przekazywania danych osobowych, w szczególności, gdy kwestia ta budzi jego niepokój.

4. U Krzysia, jako administrator danych osobowych, może powierzyć innemu podmiotowi przetwarzanie danych osobowych, jednak czynić to może wyłącznie w celu i w zakresie wskazanym w umowie.

5. U Krzysia w celu prowadzenia działań promocyjnych, dostosowywania serwisu www.ukrzysia.pl do oczekiwań użytkowników, a także pozycjonowania ww. serwisu w dostępnych wyszukiwarkach internetowych, korzysta z narzędzi oraz technologii oferowanych przez zewnętrznych dostawców, jakimi są m.in. home.pl, Google oraz Facebook, posługując się Google Analytics w zakresie remarketingu, raportów wyświetleń w sieci reklamowej Google, raportów zainteresowań i danych demograficznych użytkowników ww. serwisu, a także prowadzenia za pośrednictwem serwisów społecznościowych Facebook, kampanii reklamowych, które bazują na zainteresowaniach oraz lokalizacji swoich użytkowników.

6. U Krzysia, prowadząc działania marketingowe, nie gromadzi danych pozwalających na identyfikację osób. Na podstawie wykorzystywanych narzędzi marketingowych tworzy i analizuje grupy odbiorców, które jednak nie są danymi pozwalającymi na identyfikację danych osobowych. U Krzysia może adresować - targetować reklamy do grup odbiorców, profilować odbiorców i/oraz analizować metryki marketingowe wykorzystując przy tym technologię plików Cookies.

7. U Krzysia informuje, iż przy prowadzeniu kampanii promocyjnych nie korzysta z tzw. danych wrażliwych, które mogłyby identyfikować: orientację seksualną lub/i upodobania seksualne, informację etniczną, rasową, przynależność polityczną i związkową, światopoglądową lub/i religijną, stan majątkowy, zdrowotny użytkownika serwisu www.ukrzysia.pl.

8. Jako Administrator U Krzysia nie wyznaczył inspektora ochrony danych.

§ 7 Czas przetwarzania danych osobowych

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, U Krzysia nie przetwarza danych osobowych użytkowników „w nieskończoność”, lecz przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel przetwarzania danych osobowych. Po tym okresie dane osobowe zostają nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

2. Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, U Krzysia informuje, że dane osobowe przetwarza:

 • do czasu zdezaktualizowania lub utraty przydatności danych osobowych, jednak nie dłużej niż przez jeden rok w odniesieniu do danych osobowych: w postaci adresu IP, nazwy domeny, typu przeglądarki, typ systemu operacyjnego, przetwarzanych w celu prowadzenia i funkcjonowania, w tym danych zbieranych automatycznie w toku wizyt użytkowników ww. serwisie,
 • do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat w odniesieniu do danych osobowych uzyskanych w zakresie wyrażonej przez użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym danych uzyskanych w procesie profilowania,
 • w związku z przeciwdziałaniem nadużyciom i oszustwom, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych, przez okres 6 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania.

4. Jednocześnie, w celu realizacji zasady rozliczalności U Krzysia przechowuje dane osobowe przez okres, w którym zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

5. Okresy w latach liczone są od końca roku, w którym U Krzysia rozpoczęła przetwarzanie danych osobowych. Odrębne liczenie terminu dla każdego zdarzenia wiązałoby się z istotnymi trudnościami organizacyjnymi i technicznymi, jak również znaczącym nakładem finansowym, dlatego ustanowienie jednej daty usuwania lub niszczenia danych osobowych pozwala na sprawniejsze zarządzanie U Krzysia tymi procesami. Oczywiście, w przypadku skorzystania przez użytkownika z prawa do zapomnienia, takie sytuacje są rozpatrywane indywidualnie.

§ 8 Uprawnienia użytkowników w zakresie ochrony danych osobowych

1. U Krzysia gwarantuje użytkownikom spełnienie wszystkich ich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych powszechnie zwanego RODO oraz przepisów prawa polskiego, a dotyczących przetwarzania danych osobowych:

 • dostępu do danych osobowych,
 • informacji o przetwarzaniu danych osobowych,
 • sprostowania danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • przenoszenia danych osobowych (na prośbę użytkownika, w ciągu miesiąca otrzyma on od U Krzysia plik z danymi w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. W ramach tego prawa użytkownik może też wskazać podmiot, któremu U Krzysia ma przesłać jego dane),

 • prawo do sprzeciwu odnośnie profilowania danych osobowych - niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

2. U Krzysia wskazuje, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach może zgodnie z prawem odmówić ich spełnienia. Jednakże, jeżeli zostanie wydana decyzja odmowna przez U Krzysia, to tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.

3. W zakresie prawa do wniesienia sprzeciwu U Krzysia wyjaśnia, że użytkownikowi przysługuje prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych, w związku ze szczególną sytuacją użytkownika. Zgodnie z przepisami U Krzysia może odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykaże, że:

 • istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do interesów użytkowników, praw i wolności lub,
 • istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

4. Ponadto w każdej chwili użytkownik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji, po otrzymaniu sprzeciwu, U Krzysia zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu.

Swoje uprawnienia użytkownik może zrealizować poprzez:

 • wysłanie wiadomości pisemnej bezpośrednio na adres U Krzysia, tj. Ośrodek Wypoczynkowy U Krzysia z adresem przy ul. Papiernia 10, 43-450 Ustroń lub na adres poczty elektronicznej ukrzysia@bagera.pl
 • poprzez złożenie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000)

§ 9 Pliki Cookies

1. Pliki ciasteczka (ang. Cookies) są plikami, zapisywanymi i przechowywanymi na komputerze użytkownika, tablecie lub smartfonie, lub innym urządzeniu służącym do korzystania z Internetu, podczas odwiedzania serwisu internetowego. Informacje dotyczące Cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach ww. serwisu internetowego.

2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu użytkownika pliki Cookies oraz posiadającym dostęp do nich jest Administrator, Cimek Wiesława Schronisko PTTK „STOŻEK” z siedzibą przy ul. Turystycznej 19, 43-460 Wisła, z dodatkowym miejscem wykonywania działalności Ośrodek Wypoczynkowy „U Krzysia” ul. Papiernia 10, 43-450 Ustroń, wpisanego do rejestru przedsiębiorców CEDIG, NIP: 5480055965, REGON: 070027220, , jako marka U Krzysia.

3. Pliki Cookies wykorzystywane są przez U Krzysia w celu dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do upodobań użytkowników oraz jak najlepszego sposobu korzystania przez nich ze stron internetowych ww. serwisu. Cookies pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i wyświetlić mu strony internetowe dostosowane do jego indywidualnych potrzeb. Jako administrator U Krzysia może również na ich podstawie tworzyć statystyki, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych serwisu www.ukrzysia.com. Pozwala to U Krzysia na ulepszanie ich struktury i zawartości. Pliki te niosą również możliwość dostarczenia użytkownikom ww. serwisu treści reklamowych, uwzględniających ich potrzeby i zainteresowania.

Administrator wykorzystuje poprzez serwis internetowy / aplikację mobilną następujące pliki Cookies:

 • sesyjne – są danymi niezbędnymi do utrzymania sesji w ramach bieżących działań użytkowników serwisu. Informacje te przechowywane są wyłącznie w pamięci operacyjnej urządzenia końcowego użytkownika i pozostają w nim do momentu zakończenia sesji – zamknięcia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej,
 • stałe - są informacjami, które przechowywane są pomiędzy poszczególnymi odwiedzinami serwisu internetowego przez użytkownika. Pliki te mogą zostać gromadzone w celu rozpoznania przez U Krzysia sposobu korzystania z serwisu przez użytkownika, typach jego preferencji, liczbie odwiedzin i czasie wizyt. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do analizy statystyk korzystania z serwisu.

5. Administrator korzysta w szczególności z następujących plików Cookies:

6. Użytkownicy serwisu www.hollywoodzka.pl mogą dokonać, w każdym czasie, zmiany ustawień dotyczących plików Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione, w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej (np. Safari, Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera), bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (konkretnej przeglądarki internetowej). Użytkownicy mogą również zmienić ustawienia dotyczące czynności zautomatyzowanego profilowania bezpośrednio na stronie w Ustawienia RODO zamieszczonej na dole serwisu obok niniejszej Polityki Prywatności.

7. Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie Cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym U Krzysia, jako Administrator będzie posiadał prawo przechowywania informacji o urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwania dostępu do tych informacji.

8. Wyłączenie stosowania plików Cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach ww. serwisu internetowego, w szczególności wymagających np. wysyłania treści do U Krzysia. Wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym www.ukrzysia.pl poza tymi, co do których byłby wymagany dostęp logowania.

Ośrodek „u Krzysia”

ul. Papiernia 10, 43-450 Ustroń

tel. +48 508 011 819
Informacja telefoniczna dostępna jest w godzinach 8.00-22.00.